Kata

A small village about a day’s travel from Hashi.

Kata

The Akai Amulet zeroforte9